Whitepaper
EXPRESS CONSENT STATEMENT ON THE PROTECTION AND PROCESSING OF PERSONAL DATA


T.T.G. Uluslararası Telekom. İle. Hiz. ve Elek. Tic. Ltd. Şti as (‘TTG’) in accordance with the general principles specified in Article 4(2) of the Law, in order to inform you about the processing activities of personal data and to fulfill the processing purposes stated below, pursuant to Article 10 of the Law on the Protection of Personal Data No. 6698 (“Law”). It requests to obtain it by the method of “obtaining express consent” specified in Article 5(1).In accordance with the Law on Protection of Personal Data No. 6698, your personal data; As the data controller, TTG requests your name, surname, and e-mail address in accordance with the law and honesty rules. Your personal data obtained is requested to be used for product marketing and promotional activities of TTG. Your personal data will not be shared with domestic or foreign third parties/institutions. Your personal data obtained will be kept within TTG.Your personal data is obtained in the light of the information declared in the download section of the website below www.ttgint.com. as specified in Article 11 of the Law You can exercise the following rights regarding your personal data:

• Learning whether your personal data is processed,
• If your personal data has been processed, request information about it,
• Learning the purpose of processing personal data and whether it is used in accordance with its purpose,
• Knowing the third parties to whom your personal data is transferred, in the country or abroad,
• Request correction of your personal data if it is incomplete or incorrectly processed,
• Request the deletion or destruction of your personal data,
• In case of correction, deletion, or destruction of personal data, requesting that these transactions be notified to the third parties to whom your personal data has been transferred,
• Objecting to the emergence of a result against you by analyzing your processed data exclusively through automated systems,
• If you suffer damage due to the unlawful processing of your personal data, you have the right to demand the compensation of the damage.
You can apply your above-mentioned rights regarding your personal data by filling out the form at https://www.ttgint.com/korunma-kanunu/. Your incoming requests will be processed within thirty days at the latest after identity verification.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA BEYANI

T.T.G. Uluslararası Telekom. İle. Hiz. ve Elek. Tic. Ltd. Şti. (“TTG”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ’nun (“Kanun”) 10. maddesi uyarınca sizi kişisel verilerin işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirmek ve aşağıda belirtilen işleme amaçlarının yerine getirilmesi için Kanun ‘un 4(2) maddesinde öngörülen genel ilkelere uygun olarak Kanun ‘un 5(1) maddesinde belirtilen “açık rızanın alınması” yöntemiyle elde etmeyi talep etmektedir.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak TTG hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak ad soyadı ve mail adresinizi talep etmektedir. Elde edilen kişisel verileriniz, ürün pazarlama ve TTG ‘nin tanıtım faaliyetleri için kullanılmak istenmektedir. Kişisel verileriniz yurtiçi ya da yurtdışı 3. kişi / kurumlarla paylaşılmayacaktır. Elde edilen kişisel verileriniz TTG bünyesinde muhafaza edilecektir.Kişisel verileriniz, www.ttgint.com web sitesinde download bölümünde beyan edilen bilgiler ışığında elde edilmektedir. Kişisel verileriniz ile ilgili Kanun ‘un 11. maddesinde belirtilen aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz;

• Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.


Kişisel verilerinizle ilgili yukarıda belirtilen haklarınızı https://www.ttgint.com/korunma-kanunu/ adresindeki formu doldurarak kullanabilirsiniz. Gelen talepleriniz en geç otuz gün içerisinde kimlik doğrulamasından sonra işleme alınacaktır.
I agree with the Informed and Explicit Consent
Get Download Link
TOP